Cerkak Agus Tomy (Kedaulatan Rakyat, 01 Maret 2020)

Mbah Kung ilustrasi Jos - Kedaulatan Rakyat (1)
Mbah Kung ilustrasi Jos/Kedaulatan Rakyat

TOMI kaget metu seka kamar weruh Mbah Kung wis lenggah ana kursi goyang, sajake nglaras ana tritisan sa wetan omah. Wis katon mlithit busanane. Ora kaya padhatan, esuk iki Mbah Kung ngagem jarit wiron, surjan pranakan lan ora keri blangkone. Ing meja sandhinge katon teh ginasthel, sing isih panas.

“Wah. Mbah Kung kok saya nganeh-anehi ya, ana apa?” batine Tomi.

Tomi eling rong minggu kepungkur ujugujug Mbah Kung dhawuh nimbali Lik Pardi, kudu ketemu. Jebule dhawuh Lik Pardi supaya gelem ngecet tembok sing pancen wis rada kusem lan reresik omah. Kayu-kayu ora mung cagak, nanging uga gebyog didhawuhi ngresiki lan banjur diplitur, ngendikane ben semilak sebab arep akeh dhayoh.

Mbah Kung pancen nglenggahi dalem tabon turun-temurun sing jarene wis atusan taun umure. Joglo kayu lan ana pendhapane, senajan cilik. Latar rada jembar,  akeh wit woh-wohan.

Baca juga: Tujune Ambyar – Cerkak Warisman (Kedaulatan Rakyat, 09 Februari 2020)

“Sugeng enjang Mbah Kung, kok sampun rapi, badhe tindak pundi?” ature Tomi marang Mbah Kakunge sing sasuwene iki didhereki, sawise dheweke kuliah. Pancen dening ibu bapake, Tomi didhawuhi manggon ana daleme Mbah Kung karo ngancani, nalika ketampa ana Gadjah Mada. Bapake Tomi, putrane mbarep Mbah Kung lan Tomi ya putrane ontang-anting. Dene putrane Mbah Kung kabeh ana lima. Bapake kang asmane Teja, lenggah Jakarta, nomer loro Om Cahya  lenggah Surabaya. Dene Om Candra lenggah ana Amsterdam, Bulik Wulan ana Denpasar lan Bulik Lintang ana Tokyo. Tomi pancen wayah mbarep, mula Mbah Kung gemati tenan.

Mbah Kakung-e kang lagi mriksani njaba katon kaget krungu ature Tomi. Banjur mengo nyawang putu mbarepe sing wis telung taun iki ngancani.

“Kaya kowe wae Tom, tangi awan mung merga mau bengi rame-rame melu ngobong dhuwit, nyumet kembang api. Jarene taun baru. Wong Jawa ki taun anyare ya suk Sura, tur ora rame-rame, kanggo tirakat. Lha iki apa? Sewengi rame-rame njur tangi awan. Subuhan ora kowe le?”

“Sampun Mbah, pun wau, ning lajeng turu malih.”

“O, lha dadi bocah kok keset. Jam wolu lagi tangi dumeh ora kuliah.”

Krungu pratelane Mbah Kung, Tomi mung meneng wae. Ya pancen kleru kok nganti kawanen tangi. Ana rasa salah, apamaneh bareng weruh Mbah Kung wis ngasta teh dhewe. Aja-aja Mbok Surti wis teka ya?

Baca juga: Jurang Kinemulan Pedhut – Cerkak Sri Wintala Achmad (Kedaulatan Rakyat, 02 Februari 2020)

“Mbok Surti pun dugi, Mbah?”

“Ya durung, lha aku ya nggawe teh dhewe kuwi. Lha putune isih nglinteg,” pratelahe Mbah Kung karo ngguyu nggleges. Tomi ndhingkluk tansaya rumangsa salah.

“Arep ngapa, Le?”

“Pados sapu sada mbah, badhe ngresiki latar ngajeng riyin….”

“Ora usah. Kabeh wis daksapu resik. Ora ketok pa.” Pratelane Mbah Kung bali karo ngguyu nggleges.

Tomi kami tenggengen. Latar pancen wis resik, ora ana godhong-godhong kang ngregeti. Kamangka biasane, menawa dudu dheweke ya Mbok Surti. Iki malah Mbah Kung.

“Awake dhewe kuwi arep duwe tamu akeh. Omah kudu tansah resik. Ndhak saru menawa tamune dha rawuh, omahe isih njembrung. Wis kana ndang sarapan.”

Tomi mlenggak krungu prentahe Mbah Kung. Ana apa kok Mbah Kung nganehanehi? Nalika nyuwun priksa tamune sapa, Mbah Kung ora ngendika. Mbok Surti durung teka kok wis dhawuh sarapan, banjur sapa sing masak? Kok Mbah Kung ora kaya biasane? Aja-aja pikiran ala ngumbara ana bathuke. Pikirane Tomi tansaya bingung nalika meruhi cawisan sarapan komplit ana meja dhahar, wis ditata thirik-thirik.

“Gusti Kang Maha Asih, menapa menika ingkang dipun wastani pratandha? Menapa Mbah Kung sampun badhe kapundhut? Senajan yuswane 68, Mbah Kakung taksih sehat?  Nanging kenging menapa Mbah Kung nganeh-anehi?”

Baca juga: Momongan – Cerkak Bambang Nugroho (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari 2020)

ATINE Tomi tansaya ora karu-karuwan, bubar dhahar awan, Mbah Kung ora kersa diajak tandhing sekak kaya biasane. Ngendikane kesel lan arep ngaso. Tomi tansaya goreh, kelingan Sardi lan Tinuk kang mbah-e nganeh-nganehi ngono nalika arep kepundhut. Pikiran kang ora karukaruwan, wedi yen ana apa-apa marang Mbah Kakung-e njalari Tomi mung lungguhan kang ora jenak ana cedhak kamare Mbah Kung. Mbahe bola-bali diinguk.

Kaya siniram banyu sewindu nalika ngarepe azan Ashar, Tomi weruh ana montor  loro mlebu latar ngomah, bapak ibu lan Om Chandra sa kulawarga.  Gapyuk rame, apamaneh bareng Mbah Kung uga wis miyos seka kamar malah wis siram lan wis ganti busana senajan tetep ngagem busana jangkep kaya mau esuk. Untung wae Mbok Surti ngajak ponakane kanggo leladi. Sawise padha reresik banjur padha lenggahan ana pendhapa karo ngrahapi kopi utawa teh sarta nyamikan maneka warna sing dicawisake Mbok Surti. Pas ngarepe Maghrib, ana montor mlebu maneh, pak lik lan bulik-e kabeh.

Kabeh sa anak bojone. Swasana dadi rame. Kabeh mau sejatine tansaya gawe atine Tomi dheg-dhegan. Nanging kabeh mung diendhem ana atine dhewe. Ora wani matur apa-apa marang bapak ibune.

Mbah Kung kang lenggah ana kursi goyange katon marem. Dene Tomi isih dheg-dhegan. *** ❑ – g

 

(padhepokan mondoteko)